Hướng dẫn cài đặt và sử dụng template VTrick

Hướng dẫn sử dụng một số tính năng của template: Fake Post-Rating, Table of Content, Call to Action, Gadget block và hệ thống bình luận.