Disclaimer

Vietrick Privacy

Có hiệu lực từ 25 tháng 12, 2019

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Các công cụ bởi Vietrick, hoặc hợp tác với bên thứ ba được phát hành trên trang web này miễn phí. Vietrick tuyên bố từ chối mọi trách nhiệm, thiệt hại và rủi ro có thể có khi sử dụng công cụ, phần mềm, và nội dung trên trang web này.

Nếu trang web này không hoạt động hoặc quá trình hoạt động bị chậm trễ do bất cứ sự cố nào không thể lường trước hoặc trường hợp bất khả kháng, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự bất tiện mà bạn gặp phải.

Cập nhật

Mọi cập nhật liên quan đến Tuyên bố từ chối trách nhiệm sẽ được đăng ở trang này.