Chèn CSS code vào Wordpress

Chèn CSS vào WordPress

Hướng dẫn chèn CSS vào Wordpress qua Theme Customize, chèn CSS vào từng trang riêng bằng plugin và thêm tệp CSS vào theme.