Tổng quan về dữ liệu có cấu trúc

Tổng quan về dữ liệu có cấu trúc

Dữ liệu có cấu trúc không giúp tăng hạng trong kết quả tìm kiếm, nhưng rõ ràng là kết quả tìm kiếm với kết quả chi tiết (rich results) sẽ giúp tăng tỷ lệ click cho bạn.